Xây dựng Nông thôn mới

Ủy ban nhân dân xã Tân Dân tiếp tục thực hiện Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 16/5/2023 về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo...

Thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 16/5/2023 về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường

Ngày 03/8/2023 Hội Nông dân thành phố Hạ Long tuyên truyền tại xã Tân Dân Với nội dung về xây dựng nông thôn mới và chính sách Nghị quyết 337 của...

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND Thành phố Hạ Long về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn...

Thực hiện Kế hoạch số 244- KH/TU, ngày 12/7/2023 của Thành ủy Hạ Long về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư và Kế hoạch số...

Thực hiện Chương trình công tác năm, các công trình phần việc chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 -...

Thực hiện Chương trình công tác năm, các công trình phần việc chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 -...

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã; Kế hoạch số 07-KH-MTTQ&TCCT-XH ngày...

các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông 2022

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1490