Báo cáo Kinh tế xã hội

BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=ZAA2AGcAYgBWADIAZgArAFMAdQBTAFoARQBpAFgAWABLAFoANgB3AD...

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=ZAA2AGcAYgBWADIAZgArAFMAdQBTAFoARQBpAFgAWABLAFoANgB3AD...

BC Quy I Nam 2023 phuong huong nhiem vu quyII.signed

Báo cáo kinh tế xã hội tháng 4

báo cáo kinh tế - xã hội tháng 1

báo cáo lao động việc làm tháng 4

UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện công văn số 8577/UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long về việc báo cáo kết quả năm 2022 thực hiện Nghị quyết 56- NQ/TU...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 134