Thông báo việc niên yết công khai ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân với nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Tân Dân, tp Hạ Long

Thông báo việc niên yết công khai ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân với nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Tân Dân, tp Hạ Long

Thông báo việc niên yết công khai ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân với nhiệm vụ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm xã Tân Dân, tp Hạ Long

/ckfinder/userfiles/files/Th%c3%b4ng%20b%c3%a1o%20c%c3%b4ng%20khai%20l%e1%ba%a5y%20%c3%bd%20ki%e1%ba%bfn%20NVQH%20Trung%20t%c3%a2m%20x%c3%a3%20T%c3%a2n%20D%c3%a2n(1).pdf

/ckfinder/userfiles/files/Nhi%e1%bb%87m%20v%e1%bb%a5%20QH.pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37