Báo cáo về đất đai, dân số, lao động

báo cáo thống kê lao động tháng 7

báo cáo thống kê lao động tháng 9

báo cáo công tác lao động việc làm quý I

báo cáo thống kê lao động tháng 6

Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2022 và quý III năm 2022 trên địa bàn xã Tân Dân

Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Dân từ ngày 1/10/2022 – 7/10/2022.

Thực hiện Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê,...

Kế hoạch số 373/KH - UBND , ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm 2022 về “Thích ứng...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 139