Báo cáo Kinh tế xã hội

BC Quy I Nam 2023 phuong huong nhiem vu quyII.signed

Báo cáo kinh tế xã hội tháng 4

báo cáo kinh tế - xã hội tháng 1

báo cáo lao động việc làm tháng 4

UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện công văn số 8577/UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long về việc báo cáo kết quả năm 2022 thực hiện Nghị quyết 56- NQ/TU...

Kế hoạch số 373/KH - UBND , ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm 2022 về “Thích ứng...

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân xã Tân Dân ( kỳ họp thường lệ giữa năm) khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc lúc 7h 45 phút ngày 26 tháng 7 năm 2022...

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 6