QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Tân Dân

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=awBCADUAWgA0AGsAcABxAFEAOABmAFUAdwBJAEwANwBwAG4AcwBhAGEAdwA9AD0A0&uid=KwB0AC8ANgAyAE0AMQBrADMAeAB3AFcARABUADQAYQBvAEoAWQBWAEMAQQA9AD0A0

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=awBCADUAWgA0AGsAcABxAFEAOABmAFUAdwBJAEwANwBwAG4AcwBhAGEAdwA9AD0A0&uid=KwB0AC8ANgAyAE0AMQBrADMAeAB3AFcARABUADQAYQBvAEoAWQBWAEMAQQA9AD0A0

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2017; Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Căn cứ Quyết định số 3675-QĐ/TU ngày 16/01/2023 của Thành ủy Hạ Long về việc chấm dứt hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 do Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long thành lập; Căn cứ Quyết định số 90-QĐ/ĐU ngày 20/01/2023 của Đảng ủy xã Tân Dân về việc chấm dứt hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID- 19 do Ban Đảng ủy thành lập; Căn cứ Quyết định kiện số 446/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND xã về việc phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên Ủy ban nhân dân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 và công chức thuộc UBND xã Tân Dân; Theo đề nghị của Trạm y tế xã và Văn phòng - Thống kê UBND xã, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Tân Dân, gồm các đồng chí có tên sau: 1. Trưởng ban: Đồng chí Chủ tịch UBND xã. 2. Phó Trưởng ban: - Đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã; (Phó Trưởng Ban Thường trực). 3. Các Thành viên: - Trưởng các ngành, công chức: Trạm trưởng Y tế xã, Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng Quân sự xã, công chức Tài chính - Kế toán, công chức phụ trách lĩnh vực Văn hóa và Thông tin, công chức Địa chính - Xây dựng, công chức Văn phòng - Thống kế, công chức phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, công chức Tư pháp - Hộ tịch, Hiệu trưởng trường Mầm non, Hiệu trưởng trường TH&THCS Tân Dân, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ, Nhân viên thú y xã; - Mời Lãnh đạo các Ban đảng, đoàn thể tham gia thành viên Ban Chỉ đạo: Tuyên Giáo, khối Vận, Kiểm tra, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Hội Người Cao tuổi xã; Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: - Xây dựng các Kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh theo tình hình thực tế của dịch bệnh COVID-19; - Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn; kiểm soát không để dịch lây lan trên địa bàn; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung trong công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo tỉnh, Thành phố, hướng dẫn của Sở Y tế, hướng dẫn của thành phố. - Thành lập các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo để triển khai, hoạt động phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch COVID-19. - Ban Chỉ đạo hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm. - Trạm y tế xã là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên để triển khai thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) công chức Văn phòng - Thống kê UBND xã, trưởng các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan, các thôn và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 144