QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thường xuyên và định kỳ của UBND xã Tân Dân

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thường xuyên và định kỳ của UBND xã Tân Dân

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=QgBVAFkAegBKAHEAMwBWAFoAQwBlAFMAUgBFAHQAKwBqAGMAWQAvAHEAQQA9AD0A0&uid=KwB0AC8ANgAyAE0AMQBrADMAeAB3AFcARABUADQAYQBvAEoAWQBWAEMAQQA9AD0A0

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thường xuyên và định kỳ của UBND xã Tân Dân

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung mốt số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011; Căn cứ Luật tiếp Công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nạiCăn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở cấp thôn, tổ dân phố; Thông tuôs 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ về Quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kién nghị, phản ánh của Tổng Thanh tra Chính phủ Theo đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phân công cán bộ, công chức trực tiếp công dân tại Ủy ban nhân dân xã như sau: - Ông: Hồ Ngọc Thủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Ông: Nguyễn Thị Thu Phương - Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã Cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể có nhiệm vụ tham gia tiếp công dân khi có nội dung liên quan. Điều 2. Quy định thời gian và địa điểm tiếp công dân: 1. Thời gian tiếp công dân - Chủ tịch UBND xã trực tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 5 hàng tuần, thời gian cụ thể: 2 + Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút; + Buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 phút. - Công chức Tư pháp - Hộ tịch có nhiệm vụ trực tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở UBND xã từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; giúp Chủ tịch UBND xã nhận các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã xem xét giải quyết theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo theo quy định. Thời gian tiếp công dân thường xuyên: + Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút; + Buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút. (Nếu trùng vào các ngày nghỉ lễ, tết sẽ chuyển sang ngày kế tiếp) 2. Địa điểm tiếp công dân: - Định kỳ: ngày thứ 5 hàng tuần tại phòng tiếp công dân. - Thường xuyên: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại trụ sở UBND xã Tân Dân. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND xã Tân Dân về việc kiện toàn nhiệm vụ trực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các ông, bà công chức Văn phòng - Thông kế, Tài chính – Kế toán xã và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37