Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023

Thực hiện công văn số 7180/BCĐ- LNATTP ngày 8/9/2023 của UBND thành phố Hạ Long về việc tăng cường công tác bảo đảm ATTP dịp Tết Trung thu năm 2023; Căn cứ Kế hoạch số: 360/KH- BCĐ ngày 08/9/2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hạ Long, Kế hoạch kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023; Căn cứ Quyết định số 137/QĐ - UBND ngày 15 tháng 09 năm 2023 của UBND xã Tân Dân về việc thành lập Tổ kiểm tra về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023; Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm xã Tân Dân xây dựng kế hoạch kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2023 như sau: I

. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: - Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ATTP của các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. - Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATTP, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP. 2. Yêu cầu: - Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những cơ sở kinh doanh thực phẩm tổng hợp như: bánh trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại cơ sở nhỏ lẻ, các khu vực xung quanh trường học, dịch vụ ăn uống,… - Kịp thời truy xuất nguồn gốc, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo ATTP, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng. - Thông qua công tác kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng.. II. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG KIỂM TRA: 2 1. Đối tƣợng kiểm tra: - Các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn xã. 2. Nội dung kiểm tra: - Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm: Tuỳ theo loại hình kinh doanh của cơ sở và căn cứ tình hình thực tế, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm; chú trọng kiểm tra về điều kiện của cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; chất lượng, an toàn của sản phẩm thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ; ghi nhãn; quảng cáo; lấy mẫu kiểm nghiệm,... III. PHƢƠNG PHÁP: Đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm: - Tổ kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất tại cơ sở kinh doanh thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra thực hiện theo quy trình chung của quy trình kiểm tra, trong đó chú trọng: - Kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị, dụng cụ tại cơ sở; thu thập tài liệu liên quan; nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm. - Lập biên bản vi phạm hành chính (nếu có); Kết thúc đợt kiểm tra, Tổ kiểm tra nhận xét, đánh giá việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP của các cơ sở và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý bảo đảm ATTP theo quy định. IV. XỬ LÝ VI PHẠM: 1. Các căn cứ pháp lý để xử lý vi phạm: - Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010; - Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020; - Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. - Các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về ATTP. 2. Thực hiện xử lý vi phạm: - Xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, không để các sản phẩm không bảo đảm ATTP, hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đúng quy 3 định hoặc có các vi phạm khác về ATTP lưu thông trên thị trường; không để các sản phẩm quảng cáo sai quy định tiếp tục lưu hành, không để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm ATTP tiếp tục hoạt động khi chưa thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định. - Trong quá trình kiểm tra, căn cứ vào tính chất vụ việc và thẩm quyền để xử lý hoặc chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. V. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ ngày 15/9/2023 đến ngày 15/10/2023 (có lịch trình kèm theo). VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Trạm y tế xã: - Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xã, tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch và phối hợp các ban ngành thực hiện kế hoạch “ Đảm bảo ATTP dịp Tết Trung thu ” năm 2023. - Chủ trì, phối hợp với các ban ngành liên quan, các cơ sở sản xuất, chế biến , kinh doanh thực phẩm thực hiện các nội dung của Kế hoạch . - Trình Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định thành lập tổ kiểm tra, kiểm tra liên nghành về an toàn thực phẩm tết Trung thu trên địa bàn xã. - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn xã, đôn đốc, theo dõi việc xử lý (nếu có). - Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về ban chỉ đạo thành phố theo quy định. 2. Văn hóa – Xã hội xã: - Phối hợp với trạm y tế và các Ban, ngành, các đơn vị trên địa bàn xã, tăng cường đưa tin, bài, phổ biến các nội dung an toàn thực phẩm trong “Đảm bảo ATTP dịp Tết Trung thu ” năm 2023.trên địa bàn xã. 3. Các thành viên Ban chỉ đạo xã: - Các ngành thành viên trong ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia, phối hợp với phòng, ban cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trọng dịp “ Dịp Tết Trung thu” năm 2023. Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tích cực triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn xã. - Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, theo chuyên ngành, góp phần đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm. 4. Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của xã: - Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của xã chỉ đạo trong đoàn thể mình tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp “Dịp Tết Trung thu ” năm 2023. 4 VII. CHẾ ĐỘ BÁO: Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban chỉ đạo Thành phố (Phòng Y tế Thành phố) trước ngày 15/10/2023 để báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm Thành phố.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 133