Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị Quý I năm 2023 (15/12/2023 - 13/3/2023)

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị Quý I năm 2023 (15/12/2023 - 13/3/2023)

BÁO CÁO Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị Quý I năm 2023 (15/12/2023 - 13/3/2023) Thực hiện Thông tư sổ 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công văn số 742/TTr-VP ngày 08/7/2022 của Thanh tra Tỉnh về hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo đình kỳ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN; UBND xã Tân Dân báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau: I. KẾT QỦA CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƢ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: 1. Công tác tiếp công dân: Trong quý I năm 2023, UBND xã đã tiếp 0 lượt công dân (0 người); qua tiếp công dân đã nhận 0 đơn = 0 vụ việc - Tiếp thường xuyên của trụ sở tiếp công dân là 0 lượt công dân (0 người); qua tiếp công dân nhận được 0 đơn = 0 vụ việc. - Tiếp định kỳ và đột xuất của Chủ tịch xã là 0 lượt công dân (0 người); qua tiếp công dân nhận được 0 đon = 0 vụ việc. 2. Kết quả tiếp nhận, xử lý đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, đề nghị: - Tổng số đơn thư tiếp nhận từ các nguồn là 0 đơn + Đơn trùng, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn đã có quyết định giải quyết, văn bản trả lời, đơn không ký trực tiếp, đơn nặc danh, không đủ điều kiện xử lý là 0 đơn. + Đơn thuộc thẩm quyền, đủ điều kiện xử lý, ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết là 0 đơn, (gồm: 0 đơn khiếu nại; 0 đơn tố cáo; 0 đơn phản ánh, kiến nghị, đề nghị). - Đơn từ tháng 12 năm 2022 chuyển sang: 0 đơn = 0 vụ việc. (gồm: 0 đơn khiếu nại; 0 đơn tố cáo; 0 đơn phản ánh, kiến nghị, đê nghị) - Tổng số đơn phải giải quyết là: 0 đơn = 0 vụ việc, trong đó: + Đơn Khiếu nại là: 0 đơn = 0 vụ việc. + Đon Tố cáo là: 0 đơn = 0 vụ việc. + Đơn Kiến nghị, đề nghị là: 0 đon = 0 vụ việc. 3. Kết quả giải quyết đơn thƣ KN, TC, phản ánh, kiến nghị, đề nghị: 1.1. Giải quyết đơn khiếu nại: - Đơn tháng 12 năm 2022 chuyển sang: 0 đơn = 0 vụ việc. - Đơn nhận trong quý I năm 2023: 0 đơn = 0 vụ việc. - Tổng số đơn phải giải quyết: 0 đơn = 0 vụ việc. - Đã giải quyết: 0 đơn = 0 vụ việc, trong đó: - Số đơn còn phải giải quyết: 0 đơn = 0 vụ việc. 1.2. Giải quyết tố cáo: - Đơn tháng 12 năm 2022 chuyển sang: 0 đơn = 0 vụ việc. - Đơn nhận trong quý I năm 2023: 0 đơn = 0 vụ việc. - Tổng số đơn phải giải quyết: 0 đơn - 0 vụ việc - Đã giải quyết: 0 đơn = 0 vụ việc. - Số đơn đang giải quyết: 0 đơn = 0 vụ việc. 1.3. Giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị, đề nghị: - Đơn tháng 12 năm 2022 chuyển sang: 0 đơn = 0 vụ việc. - Đơn phát sinh mới trong quý I năm 2023: 0 đơn = 0 vụ việc. - Tổng số đơn phải giải quyết: 0 đơn = 0 vụ việc. - Đã giải quyết: 0 đơn = 0 vụ việc. - Số đơn còn phải giải quyết: 0 đơn = 0 vụ việc. II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT: 1. Ƣu điểm: Thường trực Đảng ủy, HĐND và UBND xã tiếp tục duy trì tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Chủ động nắm thông tin từ cơ sở xử lý kịp thời bức xúc của công dân. Đồng thời xem xét giải quyết thấu đáo, trách nhiệm đối với các kiến nghị của công dân đảm bảo đúng, chính sách và các quy định hiện hành. Kết quả giải quyết đơn kiến nghị, đề nghị của công dân đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân. 2. Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế: - Trong tháng không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 3. Các giải pháp đế khắc phục: Trên đây là báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2023 của UBND xã Tân Dân

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=TABSAEYAbABJAEsAcQBmAFQAbwAwAHoAVABMAEIAVgA0AGkAUAA3AFcAdwA9AD0A0&uid=KwB0AC8ANgAyAE0AMQBrADMAeAB3AFcARABUADQAYQBvAEoAWQBWAEMAQQA9AD0A0

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 123